Kehitämme terveyskriisien hallintaa

WELGO-tutkimushanke kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä korona-ajan opetusten pohjalta.

Koronapandemia on viimeisin muttei viimeinen elinaikanamme kohdattava laajamittainen terveyskriisi. Koronan aikana on huomattu, että sen vaikutukset ovat kuormittaneet tiettyjä ammattikuntia sekä jo ennestään hankalassa asemassa olevia ihmisiä suhteettoman paljon. Suomen on opittava turvaamaan kaikkien väestöryhmien hyvinvointi myös terveyskriisien keskellä ja säilyttämään samalla yhteiskunnan toimintakyky.

WELGO-hanke tarkastelee terveyskriisejä syndemioina eli erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveysongelmien muodostamina kokonaisuuksina. Ajatus terveyskriiseistä syndemioina auttaa meitä kehittämään ratkaisuja tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden terveyskriiseissä.

Kun terveyskriisejä hallitaan syndemioina, tähdätään monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen sujuvasti yhtä aikaa ja uusien ongelmien välttämiseen. Tällöin ei suosita väliaikaisia poikkeustoimia tai jäykkiä strategioita, vaan pyritään sopeutumaan uuteen tilanteeseen. WELGO kehittää ideoita, jotka pystyvät ohjaamaan päätöksentekoa johdonmukaisesti mutta joustavasti. Osallistumme lainsäädännön uudistamiseen, jotta päätöksentekijät saisivat riittävät valtuudet joustavaan toimintaan ja toisaalta selkeät rajat perusoikeuksien säilyttämiseen. Lisäksi kehitämme hallinnon rakenteista sopeutuvia ja yhteistyötä edistäviä, jotta erilaisia ongelmia voidaan ratkaista koordinoidusti.

WELGO kehittää Suomen valmiuksia kohdata uudet terveysuhat  1. toimintakykyisenä, tasa-arvoa vaalivana hyvinvointivaltiona
  2. vaikuttavan ja legitiimin päätöksenteon perusteella
  3. yhtenäisen hallinnon keinoin

WELGO tutkii terveyskriisien hallinnan työkaluja, legitimiteettiä, käytäntöjä ja ideoita. Tarkastelemme näitä teemoja terveydenhuollon, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, lain, lääketieteen sekä hallinnon tutkimuksen näkökulmista. Hankkeen tutkimus- ja vuorovaikutusmenetelmät tuovat yhteen ministeriöitä, poliittisia päätöksentekijöitä, kansallisia ja alueellisia viranomaisia, terveydenhuollon organisaatioita, ammattijärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä.